Muovipakkausten kiinteistökeräys aiheuttaa vähiten päästöjä, kun keräys järjestetään vain isoimmilta asuinkiinteistöiltä ja rajatulta alueelta. Keräyksen järjestäminen pienemmissä taloyhtiöissä ja kunnissa lisäisi päästöjä eli aiheuttaisi ympäristölle haittaa. Tämä selvisi Etapin tekemässä elinkaariselvityksessä, kun tutkittiin, paljonko hiilidioksidipäästöjä syntyy, jos muovipakkaukset kerätään kierrätykseen suoraan taloyhtiöiden kiinteistöiltä.

Elinkaariselvityksen pohjalta Etappi esittää nyt Lakeuden jätelautakunnalle muovipakkausten kiinteistökohtaisen keräyksen käynnistämistä vuoden 2020 alussa isoimmilta taloyhtiöiltä keskustaajamissa Seinäjoella, Lapualla, Kurikassa ja Ilmajoella.

– Halusimme ottaa ympäristövaikutukset huomioon ennen kuin ryhdytään tekemään päätöksiä siitä, minkälaisilta kiinteistöiltä ja miltä alueelta muovipakkauksia ryhdytään keräämään, kertoo elinkaariselvityksen toteuttanut Lakeuden Etapin kehitys- ja ympäristöpäällikkö Mirva Hautala tutkimuksen taustoista.

Kierrätyksestä pitää olla ympäristölle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Keltainen suuri muovipakkausten keräysastia
Elinkaariselvityksessä vertailtiin muovipakkausten keräyksen ja kierrätyksen ilmastovaikutuksia eri kiinteistötyyppien ja keräysalueiden välillä. Vuoden 2020 alussa keltakantiset keräysastiat tuodaan isoimpien taloyhtiöiden jätetiloihin muovipakkauksia varten.

Maksuton muovipakkausten keräys jäteasemille

Etapin suunnitelman mukaan isoille taloyhtiöille muovipakkausten keräykseen tulisi velvoite jätehuoltomääräyksiin, pienemmille keräysalueella sijaitseville taloyhtiöille kaavaillaan mahdollisuutta liittyä keräykseen vapaaehtoisesti.

– Omakotitalouksille ja muille pienemmissä taloyhtiöissä asuville tarjottaisiin muovipakkausten maksutonta vastaanottoa jäteasemilla, Hautala kertoo.

Lakeuden jätelautakunta päättää asiasta jätehuoltomääräysten uudistamisen yhteydessä marraskuussa.

Kiinteistökeräys täydentämään tuottajien keräystä

Kiinnostus muovipakkausten kierrättämiseen näkyy myös Etapin arjessa, kyselyitä keräysastian saamiseksi taloyhtiöihin on jo tullut ja myös lainsäädäntö ohjaa jätehuollon toimijoita yhä useampien jätelajien kierrätyksen lisäämiseen.

Muovipakkausten keräämisestä ja kierrättämisestä Suomessa vastaavat pakkausten tuottajat, eli valmistajat ja maahantuojat, joiden puolesta Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy hoitaa pakkausten keräyksen. Rinki on järjestänyt muovipakkausten keräyksen joillain ekopisteillään, joita Etapin toimialueella kahdeksan kunnan alueella on yhteensä 12. Kahdessa kunnassa ei ole yhtään keräyspistettä.

Erilliskerätyistä muovipakkauksista 70 % päätyy uusioraaka-aineen tuotantoon.

Tästäkin syystä Etappi pyrkii nyt täydentämään keräystä, jotta kuntalaisilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet kierrätykseen. Nykykäytännön mukaan Etappi on ohjeistanut asukkaat laittamaan muovipakkaukset kodin jäteastiaan muun poltettavan jätteen joukkoon, josta ne päätyvät energiana hyödynnettäväksi jätevoimalaan. Vaihtoehtoisesti asukkaat ovat voineet käyttää Ringin keräyspisteitä.

– Lisäämällä kierrätettävien jätteiden keräystä kiinteistöllä, taloyhtiöt voivat säästää jätehuoltokuluissa, kun poltettavan jätteen määrä vähenee, Hautala toteaa.

Mitä tutkittiin?

– Tutkimuksessa selvitettiin päästöjä aiheuttavat toiminnot eli keräys, siirtokuljetukset ja kierrätysmateriaalin valmistus, kun kerätty materiaali valmistetaan uusiomuoviksi. Huomioitava oli myös kerätyn pakkausmuovin energiahyödyntäminen, koska tälläkin hetkellä osa kierrätykseen kerätyistä muovipakkauksista päätyy kuitenkin energiana hyödynnettäväksi, Hautala kuvailee.

Fortumin mukaan erilliskerätyistä muovipakkauksista 70 prosenttia päätyy uusioraaka-aineen tuotantoon muoviteollisuudelle, mutta 30 prosenttia kierrätykseen kerätyistä muovipakkauksista päätyy kierrätyksen sijasta lopulta energiahyötykäyttöön.

Niin sanottuina päästöhyvityksinä tutkimuksessa otettiin huomioon neitseellisen muovin tuotannon väheneminen, kun sitä voidaan korvata kierrätysmuovilla. Toisaalta huomioitiin muiden polttoaineiden korvaaminen polttamalla jätemuovia.

Elinkaariselvitys löytyy täältä:
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019092519244


Mirva Hautala teki elinkaariselvityksen osana ylempää AMK-tutkintoa Turun ammattikorkeakoulussa

Voit vaikuttaa mielipiteelläsi
Voit halutessasi kertoa mielipiteesi uusista jätehuoltomääräyksistä kirjallisesti Lakeuden jätelautakunnalle. Luonnos on nähtävillä jätelautakunnan nettisivuilla ja toimistolla Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla sekä Etapin jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla.