Vastuullisen jätehuollon työnjako

Yhdyskuntajätehuollon järjestäminen on säädetty jätelaissa. Tästä syystä jätehuollon parissa työskentelevät jätehuollon järjestäjien lisäksi myös viranomaiset. Yhteispelillä homma saadaan hoitumaan säädösten mukaisesti ja ympäristövastuullisesti. Mutta mikä siis on kunkin toimijan vastuulla, milloin ottaa yhteyttä jäteyhtiöön tai viranomaiseen? Mitä tekee Lakeuden jätelautakunta, mitä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja mitä Etappi?

Lakeuden Etappi – Jäteyhtiö järjestää jätehuollon käytännössä

Kuntien omistama jäteyhtiö Lakeuden Etappi on käytännön jätehuollon järjestäjä omistajakuntiensa alueella. Etappi huolehtii omistajakuntiensa asukkaiden eli asumisessa syntyvän jätteen lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä. Jäteyhtiön tehtävä on järjestää kiinteistökohtaisten jäteastioiden ja asumislietesäiliöiden tyhjennys, hankkia ja koordinoida jätteenkuljetukset, tiedottaa toiminnasta ja tarjota jäteneuvontapalvelua, ohjata jätteet asianmukaiseen käsittelyyn sekä huolehtia jätehuollon laskutuksesta.

Ole yhteydessä Etapin asiakaspalveluun, kun haluat:

 • liittyä jätehuoltoon tai tehdä jätekimppasopimuksen. Lue lisää jätekimppasopimuksesta täältä.
 • lopettaa jätehuollon muuttaessasi
 • uuden tai eri kokoisen jäteastian
 • tarkistaa tai muuttaa asiakastietojasi
 • tarkistaa jäteastian tyhjennysaikataulun ja tyhjennystiedot
 • muuttaa jäteastian tyhjennysväliä tai tehdä lisätyhjennystilauksen
 • keskeyttää jätehuollon vähintään kahdeksi viikoksi ja enintään vuodeksi
 • tehdä muutoksia jätehuoltopalveluusi
 • kysyä laskun sisältöön liittyvistä asioista
 • kysyä neuvoa jätehuoltoon tai lajitteluun liittyvissä asioissa.

Etapin asiakaspalvelun kanssa voit asioida sähköisesti OmaEtappi-verkkopalvelussa, sähköpostitse tai puhelimitse.

Asiakaspalvelu

 

OmaEtappi

Huom! Laskun maksamiseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä laskussa näkyviin Ropo Capitalin yhteystietoihin.

Lakeuden jätelautakunta – jätehuoltoviranomainen tekee päätökset

Toimialueen jätehuoltoviranomaisen tehtäviä hoitaa Lakeuden jätelautakunta. Se on kahdeksan kunnan yhteislautakunta, jossa on luottamushenkilö jokaisesta jäsenkunnasta. Jätelautakunnan tehtäviin kuuluvat muun muassa yleisten jätehuoltomääräysten antaminen, jätemaksutaksan vahvistaminen, kuljetusrekisterin ylläpito, erilaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittely mm. poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä ja jätemaksumuistutukset sekä jätteenkuljetuksien seuranta.

Ole yhteydessä Lakeuden jätelautakuntaan, kun haluat:

 • hakea poikkeusta jätehuoltomääräyksistä, kuten pidempää tyhjennysväliä tai yli vuoden keskeytystä jätehuollolle.
 • tehdä maksumuistutuksen eli korjauspyynnön laskuun (mikäli asiaa ei ole voitu Etapin asiakaspalvelussa korjata).
 • lisätietoa jätehuoltomääräyksistä tai jätemaksutaksasta.
Lakeuden jätelautakunta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätehuollon sääntöjen ja määräysten noudattamista

Viranomaisten tehtävä on valvoa, että lakia ja määräyksiä noudatetaan. Etapin toimialueen jätehuoltomääräysten ja jätelain noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä toimialueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).
Kuntien ympäristöviranomaiset valvovat kotitalouksien ja yritysten jätehuollon toteuttamista. He käsittelevät kunnan vastuulle kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvovat päätösten noudattamista. Tarvittaessa viranomaiset voivat antaa valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi sekä määrätä uhkasakon. ELY-keskukset ohjaavat ja valvovat kuntien ja yritysten jätehuoltoa, valvovat ympäristölupien noudattamista ja valmistelevat alueellisia jätehuoltosuunnitelmia. ELY-keskukset myös hyväksyvät ammattimaiset jätteen kuljettajat ja välittäjät jätehuoltorekisteriin.

Miksi jätehuollon sääntöjen noudattamista valvotaan?

 • varmistetaan, että jäteyhtiön ja kuntalaisten toiminta on lainsäädännön, lupien, ilmoitusten ja päätösten mukaista.
 • vähennetään ympäristökuormitusta.
 • välitetään tietoa lainsäädännön vaatimuksista, ympäristön pilaantumisuhista, toiminnan ympäristövaikutuksista, parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta sekä ympäristön kannalta parhaasta käytännöstä.

Ole kunnan ympäristöviranomaiseen yhteydessä, jos havaitset:

 • roskaamista, esimerkiksi luontoon jätettyjä jätteitä.
 • jätteiden omatoimista käsittelyä, kuten polttamista tai ympäristöön dumppaamista.

Ympäristöviranomaisten yhteystiedot löydät kuntien nettisivuilta.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräyksissä on määritelty meille kaikille, miten jätehuollossa tulee toimia. Määräykset perustuvat jätelakiin ja niillä säädellään jätehuollon järjestämistä ja teknistä toteuttamista. Jätehuoltomääräyksissä säädetään esimerkiksi jäteastioiden tyhjennysväleistä, jätteiden erilliskeräysvelvoitteista ja jätteen keräykseen ja kuljettamiseen liittyvistä asioista. Jätehuoltomääräykset ovat työkalu ja ohjausväline jätehuollon käytännön toteuttamiseksi kunnissa.

Voimassa olevat jätehuoltomääräykset.